Podopieczni

0 Comment

 

Aby ubiegać się o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego w ramach Programu „Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…” niezbędne są następujące dokumenty:

 • poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (stanowi on załącznik nr 1 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej w ramach Programu Charytatywno – Ekologicznego „Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…”),
 • zdjęcie dziecka (do zamieszczenie na stronie internetowej Programu oraz Fundacji w przypadku zakwalifikowania do Programu),
 • dokumenty poświadczające chorobę,
 • opinię lekarską o zapotrzebowaniu na dany typ sprzętu rehabilitacyjnego,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • list motywacyjny rodzica/ opiekuna prawnego uzasadniający potrzebę uzyskania pomocy materialnej,
 • orzeczenie o wysokości posiadanej kwoty, jeżeli rodzice/opiekunowie prawni dziecka posiadają część środków zgromadzonych na zakup sprzętu,
 • dokumenty potwierdzające inne źródła finansowania sprzętu rehabilitacyjnego (jeżeli opiekunowie starają się o dodatkowe finansowanie w NFZ, PFRON, innych fundacjach i podmiotach zbierających surowce wtórne),
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskiwanych przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka za ubiegły rok podatkowy,
 • podpisane porozumienie podopiecznego w Fundacji Bez Tajemnic,

Ponadto:

 • w przypadku, gdy rodzice nie starają się o finansowanie w innych instytucjach należy wypełnić i podpisać oświadczenie o niewnioskowaniu o inne źródła finansowania (załącznik nr 2),
 • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko należy przedstawić dokumenty poświadczające ten fakt (np. akt zgonu lub dokumenty poświadczające rozwód lub separację oraz dokument potwierdzający wysokość przyznanych alimentów, akt urodzenia dziecka),
 • w przypadku utraty źródła dochodu, oprócz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego należy przedstawić zaświadczenie o dochodach z okresu 12 miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku,
 • w przypadku osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne należy dołączyć zaświadczenie z urzędu pracy poświadczające zarejestrowanie osoby bezrobotnej wraz z informacją o prawie do zasiłku,
 • w przypadku osób niezarejestrowanych jako osoby bezrobotne niezbędne jest pisemne oświadczenie o niezarejestrowaniu w Urzędzie Pracy (załącznik nr 3),
 • w  przypadku uczniów – zaświadczenie o kształceniu wystawione przez placówkę oświatową, w której osoba się kształci,
 • w przypadku studentów – zaświadczenie o posiadaniu statutu studenta,
 • w przypadku rolników – zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego,
 • w przypadku braku gospodarstwa rolnego należy dołączyć oświadczenie o nieposiadaniu gruntów (załącznik nr 4),
 • w przypadku dzieci poniżej wieku szkolnego – kserokopia aktu urodzenia.

 

 

Dokumenty do pobrania: